Revízie

  • plyn, elektrorevízie  VN, NN inštalácií a zariadení, vo výbušnom prostredí,
  • zdvíhacie plošiny, brány, rampy, závory
  • tlakové nádoby
  • kotle domáce, priemyselné
  • revízie strojov a zariadení

 V zmysle §9 “Kontrolná činnosť ” zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1, je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť  v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky, resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických inštaláciách, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Na základe §19 “Správne delikty” zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 200 000 €.

Pre fyzické osoby nepodnikateľov je revízna správa od elektrických zariadení nevyhnutná pri poistnej udalosti.

Pravidelné revízie Vás nielen ochránia pred možnými sankciami, ale budete mať  istotu, že Vaše elektrické zariadenia sú bezpečné a spĺňajú aktuálne technické normy Slovenskej republiky.